Koi Supplies - Koi dealer - Koi Ponds - Koi Pond Supplies - koi Food - Pond Construction
January 17, 2021

Koi Varieties - Dankoi

Bekko

There are three types of Bekko; the Aka (red) Bekko, the Shiro (white) Bekko, and the Ki (yellow) Bekko.

The Bekko has a simple stepping stone pattern of sumi (black) running down it's back set against a red, white or yellow background.

Bekko

Koi Breeders

More Koi Varieties