Koi Supplies - Koi dealer - Koi Ponds - Koi Pond Supplies - koi Food - Pond Construction
October 26, 2021

Pond Filtration K1 Micro Bead Filters K1 Micro Bead Filter 36

K1 Micro Bead Filter 36

K1 Micro Bead Filter 36
Evolution Aqua K1 Micro Bead Filter 36
SKU Description Price Order
K1MBF36 K1 Micro Bead Filter 36 £ 1995.00 Add To Cart

More K1 Micro Bead Filters

K1 Micro Bead Filter 20
K1 Micro Bead Filter 20
From £995.00
K1 Micro Bead Filter 24
K1 Micro Bead Filter 24
From £1095.00
K1 Micro Bead Filter 30
K1 Micro Bead Filter 30
From £1495.00